Proprio produttore
Consegna 7 giorni lavorativi
2 anni di garanzia di fabbrica
+30.000 piastre carrabili mobili disponibili

Termini e condizioni

Algemene verkoopsvoorwaarden:

 1. Alle bestellingen en verkopen worden door onze algemene verkoopsvoor- waarden geregeld. Er kan slechts worden afgeweken op schriftelijke wijze.

 2. Onze offerten zijn geheel vrijblijvend en slechts bindend indien ze het voorwerp uitmaken van een schriftelijke aanvaarding door onze vennoot- schap.

 3. De aanvaarding van bestellingen is slechts definitief onder voorbehoud van aanvaarding en levering door onze leveranciers.

 4. Staking, lock-out, vertraging in produktie of vervoer, e.a.; ontslaan ons het recht voor dit geval niet de bestelling dan wel haar overschot te annuleren.

 5. Onze leveringstermijnen zijn louter bij benadering opgegeven, zodat eventuele vertraging geen aanleiding kunnen zijn tot schadevergoeding of annulatie van de bestelling.

 6. De goederen worden geacht aanvaard te zijn op het ogenblik van levering. De klant neemt de goederen in ontvangst op de vrachtwagen en staat in voor de toegang tot zijn lokalen.

 7. Wij behouden ons het recht voor om slechts tot leveren van het materiaal over te gaan na storting van het voorschot betaald bij de aanvaarding of bestelling.

 8. De klant aanvaardt de technische bijzonderheden, mogelijkheden en beperkingen van de goederen die het voorwerp van de overeenkomst vormen te kennen.

 9. In geval van een materieel gebrek of gebrek in de fabricage blijft onze aansprakelijkheid beperkt, naar onze keuze, tot de herstelling of vervan- ging van het gebrekkig materiaal zodat wij niet aansprakelijk kunnen gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse verlies of schade uit dien hoofde aan personen of goederen berokkend.

 10. De goederen reizen op risico van bestemmeling zelfs indien ze franco werden verkocht.

 11. Iedere klacht zal slechts aangenomen worden indien schriftelijke binnen de drie dagen na ontvangst van de goederen aan ons gesignaleerd.

 12. Onze fakturen zijn contant betaalbaar zonder korting op onze maatschap- pelijke zetel behoudens andersluidende schriftelijke geding.

 13. In geval van niet-betaling van de faktuur is vanaf de faktuurdatum van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd van 2,50% per maand. Door de niet-betaling op de vervaldag worden alle verschuldigde bedragen onmiddelijk opeisbaar zelfs indien gemak van betaling werd toegestaan. Wij behouden ons in geval van wanbetaling het recht voor een wissel te trekken op de schuldenaar zonder dat dit schuld- vernieuwing of afwijking van onze algemene verkoopsvoorwaarden met zich mee brengt. Wij behouden ons het recht voor om in geval van niet- betaling het saldo van een bestelling als van rechtswege geannuleerd te beschouwen.

 14. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een schuld op de vervaldag is een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15% van de hoofdsom met een minimum van 500 € per faktuur verschuldigd. 

15. Het geleverd materiaal blijft onze exclusieve eigendom tot aan de volledige betaling. De klant zal de goederen niet geheel noch gedeeltelijk overdra- gen of belasten tot de volledige betaling van de prijs. In geval van niet- betaling behouden wij ons het recht voor onze goederen te komen terughalen.

16. De verkoop van rollend materieel en voertuigen gebeurt in de toestand waarin de goederen zich bevinden en zijn door de koper gekend. Hierop geldt geen enkele vorm van garantie.

17. Bij de verkoop van drukwerk en documenten voor commerciële doelein- den, zullen zowel het concept, idee, elektronisch beeldmateriaal, uitvoe- ring en drukfilms ten alle tijden eigendom van Indupack bvba blijven. Manipuleren van bestaande materialen zullen gesanctioneerd worden met reproduktiekooprechten, naar SOFAM-NORMEN. Ten alle tijden moet de gebruiker van deze materialen hiervoor een schriftelijke toestemming van Indupack bvba kunnen tonen. Zonder schriftelijke toestemming, hebben wij ten alle tijden het recht dat deze werken vernietigd worden onder ons toezicht.

18. Deze overeenkomst is alleen onderworpen aan het Belgisch recht. De rechtbanken van Hasselt zijn uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van de geschillen.

19. Onze algemene verkoopsvoorwaarden primeren in geval van andere of tegenstrijdige vermeldingen op de dokumenten van de klant.

20. Enkel de kenmerken en beschrijvingen van de goederen aangeduid op onze voorstellen zijn als geldig te beschouwen. Alle andere inlichtingen, gegeven in catalogus, monsters, foto’s, schetsen, plannen en andere dokumenten zijn slechts ten titel van eenvoudige informatie. Wij behouden het recht om elk moment wijzigingen van aangeboden produkten uit te voeren en zijn daarom op geen enkel moment aansprakelijk.

21. Onze prijzen zijn berekend op basis van de kostprijzen op het ogenblik van onze offerte. Zij kunnen derhalve aangepast worden indien deze faktoren zouden wijzigen gedurende de uitvoering van de bestelling.

22. Titel van eigendom gaat pas over bij volledige betaling.

23. Vermeldingen van restwaarden betreffende recyclage zijn louter indicatief en worden berekend aan geldende grondstofprijzen, franco door de klant geleverd bij onze recyclagebedrijven, op de dag van terugname.

24. Geen enkel gereedschap, uitrusting, matrijs noch technische gegevens, zelfs aangerekend, wordt aan de klant afgestaan, het verblijft in onze onderneming en wordt er onderhouden. Indien het echter ongebruikt blijft gedurende een periode van drie jaar, zullen wij er vrij kunnen over beschik- ken.

25. Klantbescherming wordt voor een periode van 60 dagen schriftelijk toegekend en blijft alleen geldig indien louter en alleen produkten van Indupack bvba worden aangeboden. Na 60 dagen hebben wij het recht om zonder schriftelijke toestemming van derden, rechtstreeks commerci- ele aktiviteiten uit te voeren.